Members

Huimin Lu (Kyushu Institute of Technology, Japan, Secretary General)
Tongwei Ren (Nanjing University, China)
Dong Wang (Dalian University of Technology, China)
Quan Zhou (Nanjing University of Posts and Telecommunications, China)
Mingwei Cao (Hefei University of Technology, China)
Hao Gao (Nanjing University of Posts and Telecommunications, China)
Shiming Ge (Chinese Academy of Sciences, China)
Xin Jin (Beijing Electronic Science and Technology Institute, China)
Rushi Lan (Guilin University of Electronic Technology, China)
Xing Xu (University of Electronic Science and Technology of China, China)
Yin Zhang (Zhongnan University of Economics and Law, China)
Hu Zhu (Nanjing University of Posts and Telecommunications, China)
Haiyong Zheng (Ocean University of China, China)
Jihua Zhu (Xi’an Jiaotong University, China)
Zongyuan Ge (Monash University, Australia)
Li He (Qualcomm, U.S.A.)
Wenda Zhao (Dalian University of Technology, China)
Lizheng Deng (Nanjing University of Posts and Telecommunications, China)
Shenglin Mu (Ehime University, Japan)
Guangwei Gao (Nanjing University of Posts and Telecommunications, China)
Ting Wang (Nanjing Tech University, China)
Xiaogang Cheng (Nanjing University of Posts and Telecommunications, China)
Kai Hu (Xiangtan University, China)
Mei Wang (Xi’an University of Science and Technology, China)
Haitao Cheng (Nanjing University of Posts and Telecommunications, China)