ISAIR Members

1. Download Application_Form

, and send to isair2018(at)gmail.com [(at)->@]
1) ISAIR membership is FREE;
2) ISAIR members must submit at least 1 paper to ISAIR conferences each year;
3) ISAIR members must review at least 10 papers of ISAIR conferences or journals each year;
4) ISAIR members have the 3.3% discount for registering their papers;
5) ISAIR members will be selected as the PC members or Area Chairs of ISAIR conferences.

2. Member List (2019.06.24 updated)

NAME, Member’s ID
Huimin Lu, 160001
Tongwei Ren, 160002
Dong Wang, 160003
Quan Zhou, 160004
Mingwei Cao, 170001
Hao Gao, 170002
Shiming Ge, 170003
Xin Jin, 170004
Rushi Lan, 170005
Xing Xu, 170006
Yin Zhang, 170007
Xiaogang Cheng, 170008
Haiyong Zheng, 170009
Jihua Zhu, 170010
Zongyuan Ge, 170011
Hu Zhu, 170012
Wenda Zhao, 170013
Lizhen Deng, 170014
Shenglin Mu, 170015
Guangwei Gao, 170016
Ting Wang, 170017
Shota Nakashima, 170018
Kai Hu, 170019
Haitao Cheng, 170020
Weihua Ou, 180001
Wenpeng Lu, 180002
Yun Liu, 180003
Fei Li, 180004
Huihuang Zhao, 180005
Hua Chen, 190001
Zhenlong Du, 190002
Xipeng Pan, 190003
Ruijun Liu, 190004
Yu Luo, 190005
Mohammed Mahmoud, 190006
Teng Li, 190007
Tao Lu, 190008
Shanmin Pang, 190009
Zhibin Yu, 190010
Limei Peng, 190011
Wankou Yang, 190012
Yuantao Chen, 190013
Yongzhong Cao, 190014
Csaba Beleznai, 190015
Joze Guna, 190016
Mario G.C.A. Cimino, 190017
Jinjia Zhou, 190018
Jianping Gou, 190019
Xin Kang, 190020
Chiew-Foong Kwong, 190021